Ongewenste Omgangs vormen

Die wilt u toch voorkomen?

Extern Vertrouwenspersoon | Onafhankelijk

Wat zijn Ongewenste Omgangsvormen?

Waar mensen samenwerken of samenkomen kunnen Ongewenste Omgangsvormen ontstaan.
Pesterijen, agressie/geweld, discriminatie, belaging/stalking, intimidatie of seksuele intimidatie kunnen veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen. Wat wellicht als grapje bedoeld is kan voor de ander ongewenst of onplezierig zijn. Dit gedrag kan leiden tot vergaande gevolgen en beïnvloeding van de algemene sfeer.

Ongewenste gedrag zoals Pesterijen, agressie/geweld, discriminatie, belaging/stalking, intimidatie of seksuele intimidatie

Stop ongewenste omgangsvormen op het werk Op het werk

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt.
Ongewenste omgangsvormen hebben ingrijpende gevolgen in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten waaronder stress.

In artikel 3.2 van de Arbowet staat: De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Stop Ongewenste omgangsvormen op school en in het onderwijs Op scholen

Voor het primaire en voorgezette onderwijs is er een kwaliteitswet waarin o.a. een verplichte klachtenregeling en klachtencommissie is vastgelegd.

Daarnaast is er sinds 1999 de wet op bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs en geldt er voor het bevoegde gezag een meld- en aangifteplicht bij strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik (waaronder ook ontucht met een minderjarige) bij de onderwijsinspectie.
De meldplicht geldt voor alle medewerkers op een school incl. aangestelde vertrouwenspersonen.

Stop Ongewenste omgangsvormen bij verenigingen In de vrijetijd

Bij verenigingen wordt ook tijd samen doorgebracht en kunnen er situaties ontstaan waarbij er sprake is van bijvoorbeeld pesten, treiteren, (seksuele) intimidatie, agressie of machtsmisbruik.

Geen enkele vereniging hoopt dat het gebeurt (en denkt dat vaak ook). Juist daarom is het van belang dat er over gesproken wordt. Als vereniging is het raadzaam om het onderwerp te agenderen en daarmee de kans op ongewenst gedrag te verkleinen. Openheid en preventief beleid helpen hierbij. Verenigingen die hun zaken niet op orde hebben nemen nogal wat risico's.

Voordeel van een extern vertrouwenspersoon

Om medewerkers, schoolkinderen, studenten of leden optimaal te laten floreren dient er een veilige (werk)omgeving te zijn. Dat betekent ook dat er onderling op een, voor iedereen, prettige manier met elkaar omgegaan wordt.

Het inzetten van een intern vertrouwenspersoon kan penibel zijn en drempelverhogend werken omdat deze een collega of meerdere is. Daarom is het aannemelijk dat mensen zich veiliger voelen bij een extern vertrouwenspersoon dan bij een intern vertrouwenspersoon. Daarnaast kan een extern vertrouwenspersoon de signaleringen gemakkelijker bespreekbaar maken met het management/bestuur doordat er geen direct hiërarchische relatie is. Tot slot kan een extern vertrouwenspersoon ook sparringpartner zijn voor interne vertrouwenspersonen.

André Kreuze, aangenaam!

57 jaar levenservaring, diverse leidinggevende functies en 25 jaar ondernemer (o.a. consultancy m.b.t. visie, beleid en strategie). Bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen als vertrouwenspersoon geschoold volgens erkende methoden. Eveneens opgeleid tot particulier onderzoeker (pasnummer privé detective/rechercheur: 20242051266), MfN-mediator, aangevuld met diverse modules Psychologie, internationaal gecertificeerd NLP-trainer en erkend docent. Bekend met uiteenlopende coaching- en therapie-methodieken. Geïnteresseerd in filosofie, wat mensen beweegt of juist weerhoudt/belemmert, groepsprocessen, HSP, burn-out en cyberpesten.

Vertrouwenspersoon André Kreuze in Meppel en omgeving
Geregistreerd Vertrouwenspersoon André Kreuze

LVV-registervertrouwenspersoon

Een eis van de certificering is dat er frequent bijscholing en intervisie gevolgd dient te worden. Voor u de garantie dat ik doorlopend mijn vakbekwaamheid op peil houd.

Als onafhankelijk en LVV-registervertrouwenspersoon 'ongewenste omgangsvormen' als ook 'integriteit' kan ik een waardevolle aanvulling zijn voor het bewerkstelligen van een prettige (werk)sfeer en sociale veiligheid binnen uw onderneming, organisatie, onderwijs- of zorginstelling, instituut, (sport)vereniging of stichting.

Persoonlijke kenmerken:
integer - empathisch - doortastend - analytisch - bruggenbouwer

Wat ik voor u kan betekenen

 • Het zorgen voor de eerste opvang van de 'melder', begeleiding en ondersteuning waarbij getracht wordt het z.s.m. op te lossen in een informele sfeer + nazorg.
 • Het registreren en beheren/bewaken van klachten en meldingen.
 • Registraties analyseren, verwerken en interpreteren tot informatie voor het management.
 • Jaarrapportage opstellen en indien gewenst deze toelichten.
 • Advies geven aan de leiding van de organisatie ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen.
 • Als mediator: conflictbemiddeling.
Additioneel/optioneel en voor zover van toepassing:
 • Fungeren als klankbord en/of vraagbaak.
 • Voorlichting geven over ongewenste omgangsvormen.
 • De sociale veiligheid en integriteit bevorderen.
 • Actieve rol bij het opstellen van beleid om ongewenste omgangsvormen te voorkomen/beperken.
 • Het opstellen/opzetten van een klachtenprocedure.
 • Klachtencommissie van professionals beschikbaar.
 • Adviseren over het handhaven van sociale veiligheid en voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting.

Ook uw vertrouwenspersoon?

De voordelen van een extern vertrouwenspersoon zijn divers. Zo zal deze zich onafhankelijk kunnen opstellen en volledig objectief handelen.

Graag maak ik kennis met uw organisatie: een vrijblijvende afspraak, snel gemaakt wanneer u nu contact opneemt.

* ter beveiliging van het formulier